سوییچ کنترل روشنایی 4 کانال محاسبگرجریان مصرفی GVS

سازنده: GVS Smart home KNX

تگ ها: رله هوشمند GVS Switch Actuator CT KNX

سوییچ کنترل روشنایی 4 کانال 16 آمپر خازنی همراه با محاسبگر جریان مصرفی جهت مدیریت مصرف و BMS

خرید آنلاین محصول

سوییچ کنترل روشنایی 4 کانال  16 آمپر خازنی GVS  تحت پروتکل KNX  با قابلیت تعریف سناریو ، تاخیردر وصل و قطع، تعریف دستورهای  1bit , 8 bit  تعریف عملگرهای منطقی AND, OR, XOR 

ارسال وضعیت سوییچ، تعریف توابع اجباری و ایمنی ، کنترل شیرهای برقی سیستم گرمایش آبی ،همراه با محاسبگر جریان مصرفی جهت مدیریت مصرف و انرژی میترینگ

SmartOxin


Functions

 • manual operation available.
 • time functions, on/off delay.
 • scene control/presets via 8 bit/1 bit commands.
 • logic operation AND, OR, XOR, gate function.
 • status response.
 • forced operation and safety function.
 • reaction to threshold function.
 • control of electro thermal valve drives.
 • selection of preferred state after bus voltage failure and bus recovery.
 • staircase lighting functions with warning and adaptable staircase lighting time
 • channel power time calculation and switch counting